REGULAMIN AKCJI URODZINOWEJ NA FACEBOOKU

Z DNIA 21.10.2022

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji Urodzinowej na Facebooku (zwanego dalej “AKCJĄ URODZINOWĄ”), jest CK Complex Sp. Z o.o. z siedzibą na ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona Góra NIP:9291744080 KRS: 0000237218
(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem Wyróżnień jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Urodzinowej jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Akcji Urodzinowej. Osobom udostępniającym dane do weryfikacji odbioru oraz zweryfikowania Wyróżnienia przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Aby uzyskać dostęp do udostępnionych danych, zmienić je lub usunąć je należy skontaktować się z organizatorem poprzez adres mailowy: kontakt@e-papierosy.pl. Przy odbiorze Wyróżnienia Uczestnik musi okazać dokument potwierdzający pełnoletniość. Brak okazania dokumentu pozbawia Uczestnika odebrania Wyróżnienia a tym samym Uczestnictwa w Akcji Urodzinowej.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Akcji Urodzinowej.

6. Akcja Urodzinowa nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.

7. Akcja Urodzinowa jest prowadzona na stronie VCP Polska (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji Urodzinowej, tj. udzielaniem informacji na temat Akcji Urodzinowej oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY AKCJI URODZINOWEJ 

1. Uczestnikami Akcji Urodzinowej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji Urodzinowej;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru Wyróżnienia i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Akcji Urodzinowej;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 

3. W Akcji Urodzinowej nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. WYRÓŻNIENIA

1. W Akcji Urodzinowej przewidziano 15 wyróżnień – dla 15 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
Przyznanie wyróżnienia wiąże się z posiadaniem karty VCP. 

2. Wyróżnieniami są:
3x Urządzenie SMOK RPM 5 Pro
2x Urządzenie Smok G-priv 4
10x Czarna Bluza z logiem E-papierosy.pl 

3. Informacja o wyróżnieniach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Akcji Urodzinowej opublikowanego na portalu Facebook, na profilu VCP Polska 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany wyróżnienia na gotówkę ani Wyróżnienie innego rodzaju.

5. Wyróżnieni mogą zrzec się Wyróżnienia, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne wyróżnienie.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY Akcji Urodzinowej

1. Akcja Urodzinowa jest dostępna w formie posta na portalu społecznościowym Facebook.

2. Akcja Urodzinowa trwa od dnia 21.10.2022 godz. 15.29 do 28.10.2022 godz. 23:59:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI URODZINOWEJ

1. Zadaniem Uczestnika Akcji Urodzinowej jest dokonanie następujących czynności na fanpage VCP Polska:

a. Polub fanpage VCP Polska

b. Udostępnij publicznie post urodzinowy

c. W komentarzu pod postem napisz „urodziny”

2. Informacje o Akcji Urodzinowej będą dostępne na Facebooku na Fanpage’u VCP Polska

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI URODZINOWEJ I ODBIORU WYRÓŻNIENIA

1. Dostęp do Akcji Urodzinowej jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Urodzinowej jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu wyróżnienia decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Akcji Urodzinowej. Wybór wyróżnień będzie subiektywnym wyborem Organizatora.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 15 wyróżnionych .

5. Wyróżnieni Akcji Urodzinowej zostanie powiadomiony o wyróżnieniu i warunkach odbioru Wyróżnienia za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Akcji Urodzinowej, nie później niż do 3.11.2022 do godziny 23:59:59. 

6. Publiczna informacja o wyróżnieniu zostanie również umieszczona w poście na Fanpage’u VCP Polska. 

7. Warunkiem odebrania przez wybranego przez Organizatora Uczestnika wyróżnienia jest przesłanie w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, ale nie później niż do 08.10.2022 do godziny 23:59:59 następujących danych poprzez wiadomość  na Fanpage`u – VCP Polska lub poprzez maila Kontakt@e-papierosy.pl
a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do wyróżnienia. Za termin graniczny przesłania w/w danych uznaje się godzinę 23:59:59 dnia 08.10.2022. 

9. Przyznane w Akcji Urodzinowej wyróżnienie zostanie wysłane uczestnikowi do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Wyróżnienia będą czekały na Uczestnika w wybranym przez Uczestnika punkcie VCP. Na odbiór wyróżnienia Uczestnik ma czas do 30.11.2022r.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Akcji Urodzinowej, w tym za brak możliwości przekazania wyróżnienia, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Urodzinowej Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Akcji Urodzinowej;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


6. Organizator oświadcza, że wyróżnienia przyznawane Uczestnikom mają na celu rzucenie palenia tradycyjnych papierosów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to w jakim celu Uczestnik będzie korzystać z Urządzeń przyznawanych w ramach 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Akcji Urodzinowej będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji Urodzinowej.

2. Dane osobowe Uczestników Akcji Urodzinowej będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji Urodzinowej i wydania Wyróżnienia wybranym Uczestnikom. Po upływie tego czasu dane wyróżnionych zostaną trwale usunięte i Organizator nie będzie ich przetwarzać. Prośby o usunięcie ww. danych po 29.11.2022 nie będą spełniane przez Organizatora.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Akcji Urodzinowej wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Akcji Urodzinowej.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Akcji Urodzinowej przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Akcji Urodzinowej nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Akcji Urodzinowej , w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Akcji Urodzinowej lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Akcji Urodzinowej w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Urodzinowej , Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji Urodzinowej, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Wyróżnienia na adres Organizatora. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni licząc od daty ich trzymania przez Organizatora.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2022 i obowiązuje do 29.11.2022., czyli granicznej daty rozliczenia Akcji Urodzinowej. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji Urodzinowej będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Możliwość komentowania została wyłączona.